Xin cấp lại giấy xác nhận tình trạng hôn nhân như thế nào?

9
Trường hợp cá nhân yêu cầu cấp lại giấy xác nhận tình trạng hôn nhân để sử dụng vào mục đích khác thì phải nộp lại giấy xác nhận tình trạng hôn nhân đã được cấp trước đó.

Theo quy định tại khoản 6, Điều 22, Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch:

Trường hợp cá nhân yêu cầu cấp lại giấy xác nhận tình trạng hôn nhân để sử dụng vào mục đích khác hoặc do giấy xác nhận tình trạng hôn nhân đã hết thời hạn sử dụng theo quy định tại Điều 23 của Nghị định này, thì phải nộp lại giấy xác nhận tình trạng hôn nhân đã được cấp trước đó.
Tình huống pháp luật - Xin cấp lại giấy xác nhận tình trạng hôn nhân như thế nào?

Tại khoản 1, Điều 12, Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch quy định:

Trường hợp người yêu cầu cấp lại giấy xác nhận tình trạng hôn nhân để kết hôn mà không nộp lại được giấy xác nhận tình trạng hôn nhân đã được cấp trước đây, thì người yêu cầu phải trình bày rõ lý do không nộp lại được giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.
 

Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký hộ tịch có văn bản trao đổi với nơi dự định đăng ký kết hôn trước đây để xác minh.

Trường hợp không xác minh được hoặc không nhận được kết quả xác minh thì cơ quan đăng ký hộ tịch cho phép người yêu cầu lập văn bản cam đoan về tình trạng hôn nhân theo quy định tại Điều 4, Điều 5 Thông tư này.

Do đó, trong trường hợp muốn cấp lại giấy xác nhận tình trạng hôn nhân thì phải nộp lại giấy xác nhận tình trạng hôn nhân đã được cấp trước đó.
 

Nếu không nộp lại được giấy xác nhận tình trạng hôn nhân đã được cấp trước đó thì người cần cấp phải làm văn bản cam kết, nội dung văn bản cam kết phải trình bày rõ lý do không nộp lại được giấy xác nhận tình trạng hôn nhân và cam đoan về tình trạng hôn nhân là chưa đăng ký kết hôn với ai.

Bản cam kết này sẽ được lưu trong hồ sơ cấp xác nhận tình trạng hôn nhân. Cán bộ tiếp nhận sẽ tiếp nhận, kiểm tra thông tin đã từng cấp trong giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, xác minh (trong trường hợp cần thiết) để cấp lại giấy xác nhận tình trạng hôn nhân mới.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM